Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky") platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese www.palubky-eshop.cz (dále též jen „e-shop"), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 
2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; veškeré citované právní předpisy se rozumí ve znění pozdějších předpisů.
3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uzavření kupní smlouvy

1. Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka kupujícího doručená zvolenému prodejci. Smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a zvoleným prodejcem materiálů  SECA, kterého si kupující vybere při realizaci objednávky z nabídky na www.palubky-eshop.cz. Tento vybraný prodejce je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi. Po přijetí objednávky od kupujícího bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Tímto potvrzením o přijetí objednávky se potvrzuje doručení návrhu na uzavření kupní smlouvy. 
2. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je doručená objednávka zvolenému prodejci, kupní smlouva v takovém případě vzniká akceptací tohoto doručeného návrhu zvoleným prodejcem. Prodávající potvrdí akceptaci objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.
3. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít. 
4. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.
5. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit podle situace na trhu a v důsledku cenových vlivů. Uvedená cena v ceníku e-shopu zboží je závazná v den prezentace na stránkách e-shopu.

Dodací podmínky a způsob platby

1. Při objednávce materiálu o přepravní váze do 1 tuny dopravu zboží zajišťuje prodávající na náklady kupujícího na určené místo dodání. Cena dopravy je počítána automaticky dle váhy materiálu a je uvedena v rámci každé konkrétní objednávky na http://www.palubky-eshop/pokladna. Součástí objednávky kupujícího je i přeprava zboží. V případě objednávek  o přepravní váze nad 1 tuny  bude kupující kontaktován prodávajícím a cena a způsob dopravy bude dohodnuta individuálně.  Materiál je prodáván pouze po ucelených kusech a baleních, tak jak je nabízeno v eshopu.

2. Pokud zboží není skladem, prodejce objednaný materiál se souhlasem kupujícího vyrobí a termín dodání bude s kupujícím sjednán.

3. Platba je možná v hotovosti při převzetí zboží (na dobírku). V případě osobního odběru, na pobočce, v hotovosti nebo kartou. Platba předem kartou nebo převodním příkazem po předchozí dohodě s prodejcem.


Reklamace, záruka

1. Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho předání. Odchylky realizované dodávky zboží od potvrzené objednávky, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost dodané zboží prohlédnout.

2. Rovněž tak skryté vady, které mělo zboží v době plnění, kdy kupující objektivně měl možnost zboží prohlédnout, je kupující povinen vytknout neprodleně, nejpozději však do šesti měsíců od uvedené prohlídky. Výskyt vady musí být oznamován písemně s uvedením druhu a rozsahu vad. Veškeré případné vady hoblovaných materiálů, včetně nesprávné vlhkosti, se považují za vady zjevné. Pokud zboží s zjevnými vadami začnete zpracovávat, nemůže Vám být přiznána žádná náhrada škody vzniklá opracováním, montáží a povrchovou úpravou.

3. V případě uplatnění oprávněných nároků z vad dodá prodávající náhradní zboží nebo poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z ceny zboží odpovídající povaze a rozsahu. V případě nemožnosti nebo zmaření dodávky náhradního zboží nebo odmítnutí slevy z ceny zboží, má kupující právo od příslušné kupní smlouvy odstoupit.

4. Rozhodnutí o reklamaci zboží se provede ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace vad včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5. Pro odpovědnost za vady platí zákonná záruční doba, popřípadě může být rozšířena po dohodě smluvních stran.

6. Kupující není oprávněn uplatnit nárok z vad zboží, jež vznikly nevhodným zacházením nebo skladováním zboží u kupujícího. Kupující bere na vědomí, že  uskladněné  zboží je nutné  chránit  před přímým slunečním svitem, vodou  a vlhkem. V případě , že dodané  zboží je opatřeno  příslušným návodem k použití  a  pokyny ke  skladování, je kupující povinen se tímto návodem a  pokyny  ke skladování  řídit.


Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující-spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Právo odstoupit od smlouvy je zachováno, pokud do posledního dne lhůty je oznámení kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu. Právo na takové odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel nemá v případě kupní smlouvy (i) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, (ii) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (iii) dalších případů stanovených zákonem. 

2. Uplatní-li kupující, který je spotřebitel, právo na odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího odstavce, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy je kupující-spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu přijaté plnění. Kupující , který není spotřebitelem má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze za podmínek stanovených Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě odstoupení od  smlouvy  nebo v jakémkoliv jiném případě, kdy kupující  vrací i jen část  zboží,  je  kupující povinen vrátit  zboží nepoškozené, nepoužité  a  v původních obalech

Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

1. Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců, pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží. 

3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

 

Závěrečná ustanovení

1. Název a hlavní charakteristika zboží, které prodávající v rámci e-shopu nabízí je uvedena u konkrétního produktu.

2. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ve smyslu § 53 odst. 4) písmeno h) občanského zákoníku, (tj. v případě nákupu prostřednictvím e-shopu náklady internetového připojení) nese kupující.

3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

4. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. 

5. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou tyto obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy a s vyslovením souhlasu s jejím obsahem kupujícím uvedeným v objednávce doručené prodejci.

6. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu-spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

7. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2013.

 

Vytisknout stránku